Besluiten kerkelijke eenheid GKN en DGK

Posted by GK 't Harde on 30th Mar 2024

Synode van GKN en DGK besluiten tot kerkelijke eenheid

Persbericht van GKN van 4 december 2023:
De Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Nederland (Kampen 2023) heeft in haar zitting op zaterdag 1 december in Harderwijk, besloten De Gereformeerde Kerken (hersteld) te erkennen als ware kerken van Christus die staan en bouwen op het fundament van apostelen en profeten. Dit houdt in het erkennen van de ambten en ambtsdragers, het openstellen van de kansels en het aanvaarden van attestaties. Meer informatie op de website van GKN.

Persbericht van DGK van 20 januari 2024:
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland (hersteld) (DGK) heeft in haar vergadering op zaterdag 20 januari 2024 te Dalfsen, in lijn met het besluit van GS Lutten 2022 en volgend op het besluit van de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) op 1 december 2023, besloten de Gereformeerde Kerken Nederland te erkennen als ware kerken van Christus die staan en bouwen op het fundament van apostelen en profeten. Meer informatie op de website van DGK.

Gezamenlijk besluit genomen op 16 maart 2024:
Met de nu genomen besluiten kunnen de voorbereidingen voor een gezamenlijke buitengewone synode, die tot taak krijgt de vereniging tot stand te brengen, van start gaan. De gezamenlijke deputaten en de moderamina wordt opgedragen hiervoor nu conceptbesluiten te gaan voorbereiden. Er wordt naar gestreefd om de gezamenlijke buitengewone synode te laten plaatsvinden op DV 5 oktober 2024. Deze buitengewone synode wordt samengeroepen voor het bespreken van voorstellen en nemen van besluiten voor de definitieve inrichting van het verenigde kerkverband, het instellen van dit kerkverband, het overdragen van verantwoordelijkheden, taken bevoegdheden, verplichtingen, gelden en goederen en het formeel beëindigen van de activiteiten van de huidige kerkverbanden. Voor meer informatie zie Besluiten van GS Kampen 2023 (GKN) en GS Dalfsen 2024 (DGK)