Welkom bij de Bron

Welkom op de website van de Gereformeerde Kerk 't Harde e.o. "De Bron".

Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem, geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent; wees daarin overvloedig, met dankzegging. Kolossenzen 2:6,7 HSV.

Wie we zijn

De Gereformeerde Kerk 't Harde e.o. "De Bron" is een kleine gemeente-in-oprichting op ’t Harde. Hoewel we klein zijn, weten we ons deel van de kerk van Jezus Christus. We belijden één heilige, algemene, christelijke kerk.

Wat we geloven, geeft ook aan wie we willen zijn als gemeente. Wekelijks klinkt het Evangelie in de kerk zoals dat bijvoorbeeld wordt samengevat in Johannes 3:16: ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ Mensen staan schuldig tegenover God, maar uit de Bijbel mogen we horen van Gods reddingsplan voor iedereen die gelooft.

We zijn een kleine gemeente en daarom afhankelijk van steun binnen het kerkverband. Als gemeente-in-oprichting vallen we onder de zorg van De Gereformeerde Kerk (hersteld) Zwolle e.o. Daarnaast worden we geholpen en ondersteund door broeders en zusters uit de regio die lid zijn van GKN Zwolle, GKN Harderwijk en DGK Zwolle.

Wij weten ons gebonden aan de Bijbel, Gods eigen Woord. De gereformeerde belijdenisgeschriften geven hiervan een samenvatting. Dat zijn de Heidelbergse Catechismus, de Dordtse Leerregels en de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Daarin belijden we de leer van de kerk.

Lees meer over onze samenkomsten...